Rejestracja Przypomnij hasło

Koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługa sprzedaży świadczona jest przez firmę: MELIUS MANU, Jana Żebroka 44, 43-430 Skoczów, NIP PL7541099143, zwaną dalej Sklepem Internetowym.
 2. Świadczenie Usługi sprzedaży odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi sprzedaży. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed skorzystaniem z usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. DEFINICJE

 1. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający pod adresem https://www.sklep.meliusmanu.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
 2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
 4. Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.
 5. Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne oraz na poczcie.
 6. Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on-line.

3. OFERTA SKLEPU

 1. Produkty wystawione do sprzedaży w Sklepie Internetowym nie są rzeczywistym stanem magazynowym. Produkt dostępny to taki produkt, który znajduje się w magazynie lub jest dostępny u producenta. Każdy Klient po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej o dostępności towaru i przewidywanym czasie oczekiwania na realizację zamówienia. Po skompletowaniu zamówienia i poinformowaniu Klienta, Sklep poprosi o dokonanie płatności w formie wybranej przez Klienta.
 2. Ilustracje oraz zdjęcia produktów prezentowane na stronie mogą nieco odbiegać od rzeczywistego wyglądu, ze względu na ograniczenia technik prezentacji i wyświetlania. Rozbieżności takie nie stanowią podstawy do reklamacji towaru i nie mogą zostać uznane za niezgodność towaru z umową.
 3. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny wyrażone w walutach obcych służą jedynie celom informacyjnym. Ostateczne przeliczenie nastąpi podczas płatności, przeliczenie nastąpi według kursu ustalonego przez system płatności wybrany przez Klienta.
 4. Zamieszczone na stronie https://www.sklep.meliusmanu.pl informacje nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu art.66 p.1 Kodeksu Cywilnego
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy Melius Manu , prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony https://www.sklep.meliusmanu.pl. Zakupów w Sklepie Internetowym można dokonywać wyłącznie po podaniu danych osobowych i adresu korespondencyjnego. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy w przypadku podejrzenia, że podane dane są nieprawdziwe.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Poprzez podanie danych Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Dane Klientów Sklepu Internetowego będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień. Nie będą one udostępniane osobom trzecim, podane dane nie będą również przechowywane przez Sklep Internetowy.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera interesujące go produkty, dodaje je do koszyka i akceptuje zamówienie. Po zaakceptowaniu zamówienia ustalenie formy płatności i wysyłki następuje przy pomocy poczty elektronicznej.
 4. Zmiana zamówienia jest możliwa do momentu wysyłki zamówienia.

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Poprzez realizację zamówienia rozumie się wysłanie zamówionego produktu.
 2. Wysyłka zamówienia nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia i przygotowaniu go do wysyłki i zarejestrowaniu płatności w systemie. W przypadku wysyłki za pobraniem wysyłka nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia i przygotowania go do wysyłki. Sklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną o skompletowaniu zamówienia i przygotowaniu do wysyłki.
 3. Klient będzie informowany na bieżąco o statusie zamówienia

6. WYSYŁKA

 1. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Koszt wysyłki zależy od sposobu wysyłki i zapłaty.
 3. Koszt wysyłki doliczany jest do wartości zamówienia.
 4. Do towaru dołączany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

7. PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka.
 2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Sklep nie zwraca poniesionych przez klienta kosztów wysyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, lub przekazem pocztowym na adres wskazany na zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony www.sklep.meliusmanu.pl jest MELIUS MANU, Jana Żebroka 44, 43-430 Skoczów, NIP PL7541099143
Adres e-mail: sklep@meliusmanu.pl Zwany dalej ADO lub Administratorem.. Dane kontaktowe Administratora: tel. 605446966, adres e-mail sklep@meliusmanu.pl. Cel przetwarzania danych osobowych:
- sprzedaż produktów oferowanych przez MeliusManu.pl - w celu wykonania umowy (art.6 ust.1b RODO),
- marketing – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Melius Manu, tj. marketingu produktów i usług (art.6 ust.1f RODO),
- wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną - na podstawie zamówienia usługi Newsletter. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art.6 ust.1b RODO),
- rozpatrywanie reklamacji oraz postępowanie na wypadek zaistnienia roszczeń - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Melius Manu (art.6 ust.1f RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jest jednak niezbędne w celu wykonania umowy i/lub świadczenia usług.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie w celach i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 3. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania: przewoźnicy/spedytorzy/brokerzy kurierscy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna ).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Żadne dane osobowe nie są przekazywane do Państw z poza Unii Europejskiej.
 5. Każdemu Użytkownikowi sklepu przysługuje również prawo do: Uzyskania informacji o Administratorze Danych Osobowych. Uzyskania informacji o celach, zakresie i sposobach przetwarzania danych. Uzyskania informacji o momencie rozpoczęcia przetwarzania danych. Uzyskania informacji o tym, jakie dane są przetwarzane. Uzyskania informacji o źródle, z którego dane pochodzą. Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych oraz ich odbiorcach. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, Wniesienia umotywowanego wniosku do zaprzestania przetwarzania danych, Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), Ograniczenia przetwarzania, Przenoszenia danych.
 6. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszą firmą.

Melius Manu informuje, iż podczas korzystania ze sklepu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Sklep nie przechowuje i nie przetwarza danych koniecznych do sfinalizowania transakcji ( płatności ). Sklep nie dokonuje autoryzacji płatności. Za płatność odpowiada system wybrany przez klienta w celu jej dokonania.

7. REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji)

 1. Każdemu Użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: sklep@meliusmanu.pl lub listownie na adres: MELIUS MANU, Jana Żebroka 44, 43-430 Skoczów. Melius Manu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 4. Melius Manu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Melius Manu., (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Melius Manu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

8. DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Melius Manu
 3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że są one zgodne z prawdą.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (stosownie do ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 z 1997 r. oraz ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. nr 144 z 2002 r.) przez Melius Manu w celu realizacji usługi sprzedaży.
 5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy poinformować Administratora pod adresem: sklep@meliusmanu.pl lub zwrócić się listownie na adres MELIUS MANU, Jana Żebroka 44, 43-430 Skoczów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Melius Manu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Melius Manu nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze Sklepem prosimy kierować na adres: sklep@meliusmanu.pl
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: sklep@meliusmanu.pl
 5. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę MS Internet Explorer lub inną porównywalną przeglądarkę.
 6. Do korzystania ze Sklepu w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustalenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript itp.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika w ramach korzystania ze Sklepu treści bezprawnych.
 8. W sprawach związanych z Usługą bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.

10. ZMIANY REGULAMINU

 1. Melius Manu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Sklepu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem https://www.sklep.meliusmanu.pl zapoznawania się z nimi. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Polityka plików cookies

Zamknij